בס"ד      ט״ו בכסלו תשפ״ג
09. Dezember 2022
Rabbi

Rav Uri Zakhejm