בס"ד      י״א בתשרי תשפ״ד
26. September 2023
Rabbi

Rav Uri Zakhejm