בס"ד      כ״ג באדר תשפ״א
07. März 2021
Rabbi

Rabbiner Moti (Zsolt) Balla, Leipzig