בס"ד      ט״ו באדר תשפ״א
27. Februar 2021
Rabbi

Rabbiner Moti (Zsolt) Balla, Leipzig