בס"ד      ט״ו באדר תשפ״א
27. Februar 2021
Rabbi

Dovid Gernetz